Logo OPS                                                  Gmina Nowe Miasto nad Wartą                Biuletyn Informacji Publicznej

Aktualności


"09.04.2018 r. Zapytanie ofertowe na zakup szafy wnękowej " Czytaj całość


"09.04.2018 r. Zapytanie ofertowe na zestaw komputerowy z akcesoriami " Czytaj całość


"09.04.2018 r. Zapytanie ofertowe na wykonanie biurka " Czytaj całość


"09.04.2018 r. Zapytanie ofertowe na wykonanie prac malarskich " Czytaj całość


"09.04.2018 r. Zapytanie ofertowe na zakup krzeseł " Czytaj całość"22.03.2018r. Powiat Sredzki / Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Srodzie Wielkopolskiej, ul. Szkolna 2, 63-000 Środa Wielkopolska zaprasza do złożenia propozycji cenowej (oferty) na stanowisko wychowawcy w Placówce Wsparcia Dziennego "Świetlica Sloneczko" w Boguszynie utworzonej w ramach projektu ,,Zwiększenie dostępnoici do uslug spolecznych w powiecie Średzkim " Czytaj całość


Spotkanie W dniu 27 luty br. pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Mieście nad Wartą wraz z Kierownikiem i funkcjonariuszem Posterunku Policji w Nowym Mieście nad Wartą poczynili rozpoznanie na terenie Gminy Nowe Miasto nad Wartą związane z sytuacją silnych mrozów w miesiącu lutym. Czytaj całość

Galeria

"POMOC POTRZEBUJĄCYM W OKRESIE ZIMOWYM "

czytaj całość


"Zmiana kwoty świadczenia pielęgnacyjnego "

czytaj całość


"Komunikat w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego "

czytaj całość


"Pomoc prawna w roku 2018 "

czytaj całość


"Przemoc-aktualności"

Spotkanie W dniu 16 października br. odbyło się w Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Boguszynie cykliczne spotkanie Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. Czytaj całość

Galeria

"Harmonogram wypłat w okresie zasiłkowym 2017/2018 "

świadczenia rodzinne

świadczenie wychowawcze

świadczenia z funduszu alimentacyjnego


" 25.08.2017r. Zapytanie ofertowe Powiat Średzki / Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Wielkopolskiej, ul. Szkolna 2,63-000 Środa Wielkopolska zaprasza do złożenia propozycji cenowej (oferty) na stanowiska wychowawców w Placówce Wsparcia Dziennego "Świetlica Słoneczko" w Boguszynie utworzonej w ramach projektu "Zwiększenie dostępności do usług społecznych w powiecie średzkim" w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. " Czytaj całość

"Załącznik nr 1"

"Załącznik nr 2"


"PROCEDURA POMOCY SPOŁECZNEJ W PRZYPADKU ZDARZEŃ KLĘSKOWYCH " "W związku z nawałnicą, która przeszła nad Gminą Nowe Miasto nad Wartą w piątek wieczór, tj. 11 sierpnia 2017 r., informuje się że, w celu uzyskania pomocy finansowej w związku z wystąpieniem zdarzenia noszącego znamiona klęski żywiołowej dla osób lub rodzin, które poniosły straty w gospodarstwach domowych (budynkach mieszkalnych, podstawowym wyposażeniu gospodarstw domowych) do 6.000,00 zł należy: " Czytaj całość


"Zasady udzielania, ze środków rezerwy celowej budżetu państwa na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęks żywiołowych, pomocy finansowej w formie zasiłków celowych, o których mowa w ustawie o pomocy społecznej, dla rodzin lub osób samotnie gospodarujących, poszkodowanych w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęsk żywiołowych " Czytaj całość


"Zasady udzielania pomocy finansowej dla rodzin lub osób poszkodowanych w wyniku, zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej. " Czytaj całość


Ulotka Ministrestwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Informator Rodzina 500+


",, Kocham - Nie Krzywdzę - To Mój Wybór" Informator o instytucjach rządowych i samorządowych, podmiotach oraz organizacjach pozarządowych, które realizują oferty pomocy dla osób stosujących przemoc w rodzinie, a w szczególności programy korekcyjno-edukacyjne w powiecie średzkim " Czytaj całość


" 14 czerwiec 2017r. Ogłoszenie o przetargu publicznym na sprzedaż samochodu służbowego Fiat Panda Actual 1.1" Czytaj całość


" Kampania informacyjna Bezpieczny i Aktywny Senior " "Ludzie starzy pomagają nam mądrzej patrzeć na ziemskie wydarzenia, ponieważ dzięki życiowym doświadczeniom zyskali wiedzę i dojrzałość. Są strażnikami pamięci zbiorowej, a więc mają szczególny tytuł, aby być wyrazicielami wspólnych ideałów i wartości, które są podstawą i regułą życia społecznego. Wykluczyć ich ze społeczeństwa znaczy w imię nowoczesności pozbawionej pamięci odrzucić przeszłość, w której zakorzeniona jest teraźniejszość. św. Jan Paweł II, List do osób w podeszłym wieku "
Czytaj całość


"09.03.2017r. Unieważnienie postępowania w trybie uproszczonego zapytania ofertowego dotyczącego dostawy samochodu osobowego z dnia 01.03.2017roku. " Czytaj całość


"07.03.2017r. informacja o wybranym wykonawcy dotycząca złożenia oferty na świadczenie usług w zakresie przeprowadzenia kursu oraz korepetycji z języka obcego i innych przedmiotów w ramach projektu "Zwiększenie dostępności do usług społecznych w powiecie średzkim " Czytaj całość


" 01.03.2017r. UPROSZCZONE ZAPYTANIE OFERTOWE Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Mieście nad Wartą zaprasza do składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie uproszczonego zapytania ofertowego. Przedmiotem postępowania jest dostawa samochodu osobowego w zakresie określonym w punkcie 1 SIWZ. " Czytaj całość

"Załącznik nr 1"

"Załącznik nr 2"


"21.02.2017r. Informacja o wybranym wykonawcy dotycząca złożenia oferty na świadczenie usług w zakresie przeprowadzenia kursu oraz korepetycji z języka obcego i innych przedmiotów w ramach projektu "Zwiększenie dostępności do usług społecznych w powiecie średzkim " "Nierozstrzygnięte – Brak ofert spełniających kryteria"
"20.02.2017r. Zapytanie ofertowe Powiat Średzki/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Wielkopolskiej, ul. Szkolna 2,63-000 Środa Wielkopolska zaprasza do złożenia propozycji cenowej (oferty) na przeprowadzenie warsztatów rękodzieła w ramach zadania Placówka Wsparcia Dziennego w ramach projektu "Zwiększenie dostępności do usług społecznych w powiecie średzkim", współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Czytaj całość


"20.02.2017r. Zapytanie ofertowe Powiat Średzki/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Wielkopolskiej, ul. Szkolna 2, 63-000 Środa Wielkopolska zaprasza do złożenia propozycji cenowej (oferty) na usługę transportową- dowóz uczestników projektu na zajęcia/warsztaty w ramach projektu pn. "Zwiększenie dostępności do usług społecznych w powiecie średzkim", współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Czytaj całość


"20.02.2017r. Zapytanie ofertowe Powiat Średzki/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Wielkopolskiej, ul. Szkolna 2, 63-000 Środa Wielkopolska zaprasza do złożenia propozycji cenowej (oferty) na pełnienie funkcji logopedy w ramach zadania Akademia dla rodziny i zadania Placówka Wsparcia Dziennego w ramach projektu "Zwiększenie dostępności do usług społecznych w powiecie średzkim", współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Czytaj całość


"13.02.2017r. Zapytanie ofertowe dotyczące złożenia oferty na świadczenie usług w zakresie przeprowadzenia kursu oraz korepetycji z języka obcego i innych przedmiotów w ramach projektu "Zwiększenie dostępności do usług społecznych w powiecie średzkim " Czytaj całość

"Zapytanie ofertowe - korepetycje

"Formularz Ofertowy - załącznik nr 1

"Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i/lub osobowych - załącznik nr 5

"Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - załącznik nr 4

"wykaz osób - załącznik nr 3

"Oświadczenie o spełnieniu wymogów dotyczących kwalifikacji i doświadczenia zawodowego - załącznik nr 2


"informacja dotyczącą wyboru najkorzystniejszej oferty na wychowawcę"
Czytaj całość"19.01.2017r. Zapytanie ofertowe na stanowiska wychowawców w placówkach wsparcia dziennego" Czytaj całość

"Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i/lub osobowych - załącznik nr 5

"Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - załącznik nr 4

"Oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w art. 26 ust. 2 pkt. 1-3 - załącznik nr 3

"Oświadczenie o spełnieniu wymogów dotyczących kwalifikacji i doświadczenia zawodowego - załącznik nr 2

"Formularz Ofertowy - załącznik nr 1

"Zapytanie ofertowe


"Jednorazowe świadczenie z tytułu urodzenia dziecka "Za Życiem"

Od 1 stycznia 2017 r. w związku z wejściem w życie Ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" z tytułu urodzenia się żywego dziecka z ciężkim i nieodwracalnym upośledzeniem albo nieuleczalną chorobą zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu, przysługuje jednorazowe świadczenie w wysokości 4.000 zł. czytaj całość


"SPOTKANIE MIKOŁAJKOWE"

Spotkanie dniu 14 grudnia 2016 roku w Sali Świetlicy Wiejskiej w Boguszynku miało miejsce Spotkanie Mikołajkowe Stowarzyszenia „Płomień Nadziei”, Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Mieście nad Wartą oraz Środowiskowego Domu Samopomocy w Chromcu. Czytaj całość

Galeria

"Pomoc prawna w roku 2017 "

czytaj całość


"Harmonogram wypłat w roku 2017"

świadczenia rodzinne

świadczenie wychowawcze

świadczenia z funduszu alimentacyjnego


"Szkolenie w zakresie zachowania bezpieczeństwa"

Spotkanie W dniu 7 grudnia 2016 roku miało miejsce szkolenie Pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej przeprowadzone przez dwóch Funkcjonariuszy Służby Więziennej z Aresztu Śledczego z Poznania: Czytaj całość

Galeria

"KONCERT PROFILAKTYCZNY GABRIELA FLESZARA"

Spotkanie Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Mieście nad Wartą w dniu 22.11.2016r. zorganizował dla kilkusetosobowej grupy młodzieży z Gimnazjum i Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowym Mieście nad Wartą, a także Gimnazjum w Chociczy program profilaktyki uzależnień w formie koncertu muzycznego pt: "Wolności oddać nie umiem", którego autorem i wykonawcą był Gabriel Fleszar. Czytaj całość

Galeria

"Przemoc-aktualności"

Spotkanie W dniu 28 września 2016r. odbyło się w Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Boguszynie kolejne, cykliczne spotkanie Zespołu Interdyscyplinarnego Do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. Czytaj całość

Galeria

"29.11.2016"

Informacje na temat przemocy w rodzinie wobec osób starszych i niepełnosprawnych Czytaj całość


"PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWIENIOWA 2014-2020"

W związku z rozpoczęciem realizacji Podprogramu 2016 w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ) Czytaj całość

Film
"Spotkanie"

Spotkanie W dniu 22 listopada 2016r. policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Środzie Wlkp. spotkali się z osobami starszymi z terenu gminy Nowe Miasto nad Wartą. Celem spotkania było podwyższenie bezpieczeństwa dojrzałych mieszkańców gminy. Czytaj całość

Galeria

07.11.2016 r.

" Pomoc potrzebującym w okresie zimowym 2016/2017 " Czytaj całość


21.09.2016 r.

"Wyniki naboru na stanowisko referenta ds. świadczenia wychowawczego " Czytaj całość


05.09.2016 r.

Ogłoszenie Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Mieście nad Wartą o naborze na wolne stanowisko urzędnicze
Treść ogłoszenia


Informacja dotycząca nowych okresów zasiłkowych; fundusz alimentacyjny, świadczenia rodzinne

Czytaj więcej


"Półkolonie"

W okresie lipca 2016 i sierpnia 2016 prowadzone są w Świetlicach funkcjonujących na terenie Gminy Nowe Miasto nad Wartą zajęcia półkolonijne. Czytaj więcej

GALERIA

"Piknik w Chromcu"

W dniu 29 czerwca 2016 roku odbył się zorganizowany przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Chromcu piknik integracyjny pod hasłem: "Dziki Zachód". Do wspólnej zabawy przy sali wiejskiej w Chromcu zaproszono gości z zaprzyjaźnionych ośrodków: z Jarocina, Gozdowa, Środy Wlkp., Noskowa i Raszew. Czytaj więcej

GALERIA


"Basen"

W dniach 3 czerwca 2016r. i 30 czerwca 2016 dzieci z 6 Świetlic funkcjonujących na terenie Gminy Nowe Miasto nad Wartą spędziło czas na basenie w Jarocinie. Dzięki wielu atrakcjom czas był wykorzystany w pełni. Wszyscy uczestnicy wyjazdu po mile spędzonych chwilach na basenie uzupełnili zapasy energii w Restauracji Mc Donald`s w Jarocinie. Celem wyjazdu dzieci na basen była promocja zdrowego stylu życia. GALERIA

"Ogólnopolski Głos Profilaktyki" pn. "Moda na życie bez uzależnień"

1 czerwca 2016r. Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Mieście nad Wartą - Sekcja Profilaktyki Uzależnień i Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie przyłączyli się do ogólnopolskiej inicjatywy profilaktycznej, której organizatorem była KPP Środa Wlkp. Czytaj więcej

GALERIA

"Spotkanie Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie"

W dniu 20 maja br. odbyło się spotkanie Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Nowym Mieście nad Wartą. Miało ono charakter szkoleniowy pn; "Pomoc psychologiczna i wsparcie dla osób pracujących w w obszarze przemocy w rodzinie. Jak radzić sobie z kryzysem pomagania by pomagać skuteczniej' Czytaj więcej

GALERIA

Informator dla osób starszych i niepełnosprawych doswiadczających przemocy w rodzinie

Czytaj więcejInformator zawierający dane teleadresowe podmiotów oraz zakres świadczonych usług wobec osób stosujących przemoc w rodzinie

Czytaj więcej


Informacja dotycząca programu "Rodzina 500 +"

Podsumowując realizację programu "Rodzina 500 +" na dzień 28.06.2016r. Ośrodek informuje, że: przyjęto 769 wniosków papierowych, 65 wniosków internetowych. Łącznie przyjęto 834 wnioski. Wydano 809 decyzji w tym 25 decyzji odmownych. Wypłacono świadczeń wychowawczych dla 1197 dzieci, na łączną kwotę 1.760.153,50 zł.

"Aktywna integracja""Płomień nadziei"

Stowarzyszenie "Płomień Nadziei" z gminy Nowe Miasto nad Wartą zorganizowało w dniach od 30 kwietnia do 7 maja wyjazd na turnus rehabilitacyjny do Rabki Zdrój. Czytaj więcej


Spotkanie Zespołu Interdyscyplinarnego

W dniu 24. lutego br. w Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Boguszynie odbyło się cykliczne spotkanie Zespołu Interdyscyplinarnego D.S. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w gminie Nowe Miasto nad Wartą . Czytaj więcej


21.03.2016 r.

" Wyniki naboru na stanowisko referenta ds. świadczenia wychowawczego " Czytaj więcej


Godziny przyjmowania wniosków w sprawie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego tzw. "Rodzina 500 +"

Czytaj więcej


Informacja dotycząca programu "Rodzina 500 +"

W dniu 17.02.2016 r. Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. Ustawa wprowadza w życie program "Rodzina 500+", w ramach którego rodzice będą mogli otrzymywać świadczenie wychowawcze, w wysokości 500 zł miesięcznie, na drugie i kolejne dziecko niezależnie od dochodu. Czytaj więcej


Program "Rodzina 500 plus"

Informator "Rodzina 500+"
Pobierz
Informator "Rodzina 500+ - krok po kroku"
Pobierz

Wzór Wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego
                                 Pobierz w          Pobierz w


Informacja

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Mieście nad Wartą informuje, iż Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Mieście nad Wartą w dniach 24.12.2015r. (tj. Wigilia) i 31.12.2015r. (tj. Sylwester) czynny będzie w godzinach od 7:00 do 13:00.


17.09.2015 r.

Spotkanie profilaktyczno -edukacyjne "Dopalacze niszczą życie"

spotkanie W czwartek 17 września, w ramach programu pod nazwą: "Dopalacze niszczą życie" - realizowanego na terenie całego województwa - policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Środzie Wlkp. przeprowadzili spotkania profilaktyczno-edukacyjne z uczniami i nauczycielami Zespołu Szkół im. gen. Jana Henryka Dąbrowskiego w Nowym Mieście nad Wartą. Czytaj więcej


Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Mieście nad Wartą informuje, że wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych wraz z dokumentami na okres zasiłkowy 2015/2016 (od 01.11.2015 r. do 31.10.2016 r.) należy składać od dnia 01 września 2015 r. Czytaj więcej


Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Mieście nad Wartą informuje, że wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego wraz z dokumentami na okres zasiłkowy 2015/2016 (tj. od dnia 01.10.2015 r. do 30.09.2016 r.) należy składać od dnia 01 sierpnia 2015 r. Czytaj więcej


Konferencja

"Przemoc w rodzinie i uzależnienia - nie jesteśmy obojętni w Gminie Nowe Miasto nad Wartą…"

KonferencjaW dniu 17 kwietnia 2015 r. w sali konferencyjnej Park Hotel Altana w miejscowości Klęka odbyła się pierwsza o charakterze społecznym konferencja pn. "Przemoc w rodzinie i uzależnienia-nie jesteśmy obojętni w Gminie Nowe Miasto nad Wartą". Czytaj więcej

Więcej zdjęć

"Świetlicowy zając"

Zając "Świetlicowy zając" taką nazwę nosił konkurs ogłoszony przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Mieście nad Wartą, skierowany do dzieci młodzieży ze Świetlic Opiekuńczo-Wychowawczych i Świetlic na terenie Gminy Nowe Miasto nad Wartą gdzie realizowane są programy z zakresu profilaktyki uzależnień i przemocy w rodzinie. Czytaj więcej

Więcej zdjęć